W dniach od 15.06. do 3.07. sklep będzie nieczynny.

Wszystkie zamówienia złożone w tym okresie zostaną zrealizowane po 3.07.

 Darmowa dostawa przy każdym zamówieniu od kwoty 300 zł!

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego Kamienie Wroczyński

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 3. NARZĘDZIA ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 7. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU. PEŁNOMOCNICTWO DO PRZEKAZANIA KOSZTÓW DOSTAWY.
 8. REKLAMACJA PRODUKTU
 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
  I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 12. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 14. ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy Kamienie Wroczyński  działa zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta (dalej: upk). Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu przez upk. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia upk są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy upk.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym wroczynski.pl prowadzony jest przez Wacława Wroczyńskiego, działającego pod Firmą PW Krzemień Wacław Wroczyński wyrób i sprzedaż biżuterii z kamieni ozdobnych, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), adres firmy: 59-700 Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 12 B, NIP 612-138-38-71, REGON 380294926, adres poczty elektronicznej: kontakt@wroczynski.pl – zwanym dalej „Administratorem” lub „Sprzedawcą”.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów, w tym Klientów niebędących konsumentami (przedsiębiorcy), Klientów będących przedsiębiorcami uprzywilejowanymi oraz do Klientów będących osobami fizycznymi (konsumenci), chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej i określone postanowienia Regulaminu są skierowane wyłącznie albo do Klientów niebędących konsumentami albo do Klientów będących osobami fizycznymi.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.
   Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje o zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies. Korzystanie ze Sklepu Internetowego,
   w tym dokonywanie zakupów oraz związane z tym podanie danych osobowych przez Klienta sklepu jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce prywatności (obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
  4. Definicje:
   1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień z przedziału od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   2. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
   3. KONFIGURATOR ZAMÓWIENIA - narzędzie elektroniczne, dostępne w Sklepie Internetowym umożliwiające złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
   4. KLIENT
    1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
     a w wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (Konsument);
    2. osoba prawna;
    3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną
     - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 4.1. KONSUMENT - osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedającym Umowę sprzedaży
        w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4.2. PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która zawiera ze Sprzedającym Umowę sprzedaży nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego.

4.3. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedającym Umowę sprzedaży we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

5. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. w wersji obowiązującej.

6. KONTO - zbiór zasobów w systemie informatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach
w Sklepie Internetowym - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) lub adresem poczty elektronicznej (emailem) oraz hasłem podanym przez Klienta.

7. PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem
a Sprzedawcą.

8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

9. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: wroczynski.pl.

10. SPRZEDAWCA, ADMINISTRATOR - Wacław Wroczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PW ‘Krzemień’ Wacław Wroczyński wyrób i sprzedaż biżuterii
z kamieni ozdobnych, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, posiadający adres 59-700 Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 12 B, NIP 612-138-38-71, REGON 380294926, adres poczty elektronicznej: kontakt@wroczynski.pl - zwany dalej „Administratorem” będący jednocześnie Sprzedawcą w Sklepie Internetowym.

11. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą
za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://wroczynski.pl.

12.USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (upk) w wersji aktualnie obowiązującej.

13.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu. 

 1. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną, polegającą na zapewnieniu Klientowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości sklepu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne
   i audiowizualne.
  2. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą
   na umożliwieniu Klientowi zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów opisanych na stronach Sklepu.
  3. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymaniu konta w Sklepie.
  4. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na wysyłaniu newslettera zawierającego treści edukacyjne, informacje o ofercie, promocjach, nowościach, aktualizacjach i zmianach.
  5. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na możliwości dodawania opinii o produktach.
  6. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne.
  7. Wszelkie problemy pojawiające się przy korzystaniu z ww. usług należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: kontakt@wroczynski.pl .
 2. NARZĘDZIA ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Narzędzia Elektroniczne: Konto, Koszyk oraz Konfigurator Zamówienia.
   1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest jedynie po uprzedniej rejestracji,
    tj. wypełnieniu wszystkich wymaganych pól w Formularzu Rejestracji oraz potwierdzenie poprawności adresu poczty elektronicznej i przynależności adresu poczty elektronicznej do zakładającego Konto.
   2. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Konto w Sklepie internetowym służy wyłącznie do przypisania dokonanych zamówień do jednego adresu poczty elektronicznej. Podczas składania zamówienia Klient wypełnia formularz zawierający adres wysyłki oraz imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.
   3. Konto dostępne jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
   4. Konfigurator Zamówienia – korzystanie z Konfiguratora Zamówienia rozpoczyna się
    od momentu dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po potwierdzeniu wszystkich wymaganych do Zamówienia danych – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). Podczas składania Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami lub Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Konfigurator Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i zamyka się z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
   1. komputer, laptop, telefon lub inne urządzenie multimedialne
    z dostępem do Internetu;
   2. skrzynka poczty elektronicznej z adresem poczty elektronicznej;
   3. przeglądarka internetowa spełniająca minimalne wymagania obecnie obowiązujących standardów technologii webowej: Mozilla Firefox w wersji 6.1 i wyższej lub, Opera w wersji 5.3 i wyższej, Google Chrome w wersji 6.7 i wyższej, Safari w wersji 11.1 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0 i wyższej; Zobacz najnowsze wersje 5 najpopularniejszych przeglądarek zalecanych przez firmę PW Krzemień Wacław Wroczyński; firma PW Krzemień Wacław Wroczyński nie odpowiada za problemy spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z przeglądarki internetowej bądź korzystaniem z przestarzałej wersji przeglądarki internetowej.
   4. zalecana jest minimalna horyzontalna rozdzielczość ekranu: 300px;
   5. zalecane jest włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 
 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2. Treści dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią utwory w rozumieniu ustawy
   z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
  3. Rozpowszechnianie treści bez zgody Sprzedawcy, z wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Konfiguratora Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. III.1.d. Regulaminu.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Konfiguratora Zamówień
   1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. III.1.d. Regulaminu.
   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub wcześniej przypisany do Konta Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem
    a Sprzedawcą.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
   1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
   2) przesłanie Klientowi wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, o której mowa w pkt. V.3.b. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona
   w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
   2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
   3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Termin płatności: w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Sprzedawca wysyła przesyłkę niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności od Klienta na koncie Sprzedawcy; w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

   Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: przelew natychmiastowy, przelew tradycyjny, za pobraniem, gotówka.
   Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

   W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU. PEŁNOMOCNICTWO DO PRZEKAZANIA KOSZTÓW DOSTAWY.
  1. Dostawa Produktu odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Klient, dokonując nabycia, udziela Sprzedawcy, poprzez akceptację regulaminu, pełnomocnictwa do zawarcia w imeniu Klienta i na Jego rzecz umowy o świadczenie usług  z dostawcą przesyłek, w celu przesłania Klientowi nabytego towaru. Przekazane przez Klienta na ten cel środki nie stanowią dochodu Sprzedającego.
  4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
  5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
   2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
   3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 59-700 Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 12 B – po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.
  6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  7. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  8. Kupując w sklepie Klient automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa – jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów – na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.
  9. Płatność za Produkt jest dokumentowana za pomocą dowodu zakupu w formie Paragonu lub Rachunku/Faktury. Formę dowodu zakupu Klient wybiera przy składaniu zamówienia,
   o którym mowa w pkt III.1.d. Regulaminu.
  10. Dowód zakupu zostanie przekazany Klientowi wraz z Produktem oraz klauzulą o możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 2. REKLAMACJA PRODUKTU Tryb postępowania reklamacyjnego:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Sprzedaży w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Klient może składać:
   1. pisemnie na adres: 59-700 Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 12B;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wroczynski.pl;
  2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
   1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
   2) żądania Klienta;
   3) danych kontaktowych składającego reklamację w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.
  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  4. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  5. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w Kodeksie cywilnym (art. 556-576 Kodeksu cywilnego).
   Prawo do rękojmi dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży.
  6. Podstawą do rękojmi jest wystąpienie w Produkcie:
   a. wady fizycznej, będącej niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży, czyli: brak właściwości, które produkt tego typu powinien mieć, brak właściwości, o których zapewniał Sprzedawca, produkt nie nadaje się do celu, o którym Klient był informowany przez Sprzedawcę, produkt jest w stanie niezupełnym;
   b. wady prawnej, czyli jeżeli produkt: jest własnością osoby trzeciej, jest obciążony prawem osoby trzeciej, korzystanie z niego jest ograniczone przez decyzję lub orzeczenie właściwego organu.
  7. Rękojmia obejmuje 24 miesiące od dnia wejścia klienta lub osoby przez niego upoważnionej w posiadanie Produktu, tj. od dnia otrzymania produktu, z w tym, że przez 12 miesięcy trwania rękojmi istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniały w momencie sprzedaży, od 13 do 24 miesiąca to na Konsumencie ciąży obowiązek wykazania istnienia wady Produktu w momencie zakupu.
  8. Wyjątkiem od powyższych terminów jest sytuacja, gdy Sprzedawca podstępnie zatai wady produktu.
  9. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:
   1. pisemnie na adres: 59-700 Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 12 B;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wroczynski.pl;
  10. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
   1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
   2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;  
   3) danych kontaktowych składającego reklamację w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.
  11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta za pomocą poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: 59-700 Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 12 B. Koszty dostarczenia ponosi Klient.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  3. Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl);
   2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu
   do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);  
   3) pomoc rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi elektronicznie pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną
   i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących
   do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 2. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROTY
  1. Klient, który jest konsumentem lub przedsiębiorą uprzywilejowanym, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
   1. pisemnie na adres: 59-700 Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 12 B;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wroczynski.pl;
  2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany
    do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu
    w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo 2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności z wyjątkiem kosztów dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: 59-700 Bolesławiec Al. Wojska Polskiego 12B.
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
   w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usługi sprzedaży, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami lub przedsiębiorcami uprzywilejowanymi.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem lub przedsiębiorcą uprzywilejowanym w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem lub przedsiębiorcą uprzywilejowanym żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami lub przedsiębiorcami uprzywilejowanymi Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem lub przedsiębiorcą uprzywilejowanym korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem lub przedsiębiorcą uprzywilejowanym obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem  lub przedsiębiorcą uprzywilejowanym zostaje wyłączona.
  7. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi nie będącemu konsumentem stosownego oświadczenia.
  8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem lub przedsiębiorcą uprzywilejowanym, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty pięciuset złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem lub przedsiębiorcą uprzywilejowanym tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem lub przedsiębiorcą uprzywilejowanym.
  9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem lub przedsiębiorcą uprzywilejowanym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu
   na siedzibę Sprzedawcy.
 2. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
  2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego wpisu opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości Sprzedawca ponowi jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej prośby o opinię.
  3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów u Sprzedawcy.
  4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.
  5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
  6. Opinia może być wystawiona tylko do produktów faktycznie zakupionych u Sprzedawcy.
  7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Zmiana Regulaminu:
   1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw -
    w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 Kodeksu cywilnego, to jest jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach
    i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
    W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą uprzywilejowanym ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych.
   3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami lub przedsiębiorcami uprzywilejowanymi przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
   4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Miejscowość i data: ……………..……………………………………………

PW Krzemień Wacław Wroczyński

Al. Wojska Polskiego 12 B

59-700 Bolesławiec 

Dane Kupującego

Imię i nazwisko: …………………………..………………………………………………………………………………………

Adres : .....................……………..……………………………………….…………………………………

Telefon/e-mail: …………………….……………………………………………………………………………………………….

Nr zamówienia: …………………..……………………………………………………………..…………………………………

Nr konta: ..............................................................................................................

Informacje o produktach

Nazwa produktu: ….…………………………………………….……..…………………………………………………………

Data zakupu: ...............................................................................................

Wartość zakupionego produktu: ...............................................................................

Forma zapłaty: .......................................................................................................

Data otrzymania produktu: .............................................................................

Oświadczenie Kupującego

Zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z tym proszę o dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta bankowego.

 

......................................................…                                                   

podpis Kupującego             


 

FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU

Miejscowość, data ………………………….

 

PW Krzemień Wacław Wroczyński

Al. Wojska Polskiego 12 b

59-700 Bolesławiec 

Dane Kupującego

Imię i nazwisko: …………………………..………………………………………………………………………………………

Adres : ............................................……………..……………………………………….…………………………………

Telefon/e-mail: …………………….……………………………………………………………………………………………….

Nr zamówienia: …………………..……………………………………………………………..…………………………………

Nr konta: ..............................................................................................................

Informacje o produktach

Nazwa produktu: ….…………………………………………….……..…………………………………………………………

Data zakupu: …………...............................................................................................

Wartość zakupionego produktu: ...............................................................................

Forma zapłaty: .......................................................................................................

Data otrzymania produktu: ………….............................................................................

 Reklamacja towaru

 Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie towar jest wadliwy. Wada polega na ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wada została stwierdzona w dniu ………………………

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy kodeks cywilny żądam: 

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………… (słownie: ………………………………) zł. 

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto * (art. 560 § 1)

.................................................................
podpis

 

*zaznacz właściwe

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl